Załóż subkonto w fundacji i w wygodny, bezpieczny sposób zbieraj razem z nami darowizny na leczenie dziecka
Dzięki wsparciu darczyńców możemy kupować nierefundowane leki, finansować rehabilitację czy wyjazdy na leczenie do zagranicznych klinik naszych podopiecznych.

Konto imienne (subkonto) to wewnętrzny rachunek prowadzony przez Fundację na rzecz każdego podopiecznego.

Założenie subkonta w Fundacji ZOBACZ MNIE umożliwia przekazywanie darowizn, wpłat od osób prywatnych oraz od firm. Za zbieranie środków na konto odpowiadają rodzice i bliscy podopiecznego, a Fundacja ZOBACZ MNIE wspiera ich w tym w każdy możliwy sposób. Fundacja NIE POBIERA ŻADNYCH OPŁAT ANI PROWIZJI z tytułu prowadzenia konta imiennego, a wszystkie wpłaty są przeznaczone w całości na rzecz każdego podopiecznego. Nasza Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego i może zbierać 1% podatku w ramach corocznych rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym.

Jak założyć konto imienne w Fundacji ZOBACZ MNIE

Utworzenie konta imiennego dla dzieci z niepełnosprawnością lub chorych z pewnością nie jest trudne. Dodatkowo na każdym etapie wsparciem służą pracownicy fundacji. Wystarczy skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie (71 757 50 08) lub mailowo (fundacja@zobaczmnie.org) i wypełnić druki niezbędne do założenia subkonta. Konto imienne umożliwia w bezpieczny sposób zbiórkę pieniędzy na leczenie dziecka.

Dokumenty, które należy wypełnić, aby zapisać podopiecznego do fundacji:

 wniosek o otwarcie konta imiennego i oświadczenie o zaakceptowaniu regulaminu (pobierz)

– kserokopia/skan dokumentu medycznego z rozpoznaniem (np. ostatni wypis ze szpitala czy zaświadczenie lekarskie)

– kserokopia/skan orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli zostało ono wydane)

Z pełnym regulaminem konta imiennego można zapoznać się TUTAJ.

Na jakie cele można przeznaczyć środki zgromadzone na koncie imiennym?

Środki zebrane na subkoncie dziecka można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z leczeniem choroby. W szczególności dotyczy to następujących wydatków:

– zakup leków i środków higienicznych

– przewóz dziecka z domu do szpitala, ośrodka medycznego, laboratorium medycznego na badania, terapię lub rehabilitację. Rozliczanie przejazdu opiera się o stawkę za kilometr dla samochodów osobowych: 1,15 zł/km.

– leczenie operacyjne

– rehabilitacja

– tłumaczenie dokumentacji medycznej

Jak uzyskać zwrot kosztów poniesionych na leczenia dziecka?

Środki zgromadzone na koncie imiennym mogą być wypłacone rodzicom lub opiekunom prawnym na pokrycie wydatków poniesionych w związku z leczeniem dziecka. Zwrot kosztów odbywa się po wypełnieniu formularza „Wniosek o zwrot kosztów z konta imiennego wraz z kartą drogową” (pobierz). Do wniosku należy dołączyć:

– ORYGINAŁY rachunków potwierdzających koszty poniesione na leczenie dziecka. Powinny być to faktury VAT wystawione na imię i nazwisko dziecka

– wypełnioną kartę drogową oraz kserokopie dokumentów z ośrodków medycznych potwierdzających konieczność transportu dziecka w określonych datach (np. pierwsza strona wypisu ze szpitala, wyniki z laboratorium diagnostycznego z datą badania)

Zasady refundacji wniosków

Złożone wnioski są refundowane do wysokości środków zgromadzonych na koncie imiennym dziecka. Poniesione koszty są zwracane na prywatne konto bankowe rodzica w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia złożenia poprawnie wypełnionych dokumentów. Faktury i rachunki za leczenie dziecka z roku poprzedniego rozlicza się do 31 marca następnego roku.

Kiedy Fundacja musi zamknąć konta imienne swoich podopiecznych?

Automatyczne zamknięcie konta imiennego następuje w sytuacji, kiedy dziecko umiera, na wniosek dysponenta subkonta lub w przypadku zakończenia leczenia.

Aplikacja dla opiekunów

Aplikacja dla rodziców przede wszystkim umożliwia wgląd w stan środków zgromadzonych na koncie imiennym dziecka. Historię wpłat i wypłat można sprawdzić po zalogowaniu do aplikacji:

TUTAJ