Sprawdź, jak rozliczyć wydatki na leczenie i rehabilitację
Wszystkie koszty, które podlegają refundacji, zwracane są do wysokości środków zebranych na subkoncie. Warunkiem jest poprawne wypełnienie wniosku.

Na jakie cele można przeznaczyć środki zgromadzone na koncie imiennym?

Środki zebrane na subkoncie dziecka można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z leczeniem choroby. W szczególności dotyczy to następujących wydatków:

– zakup leków i środków higienicznych

– przewóz dziecka z domu do szpitala, ośrodka medycznego, laboratorium medycznego na badania, terapię lub rehabilitację. Rozliczanie przejazdu opiera się o stawkę za kilometr dla samochodów osobowych: 1,15 zł/km.

– leczenie operacyjne

– rehabilitacja

– tłumaczenie dokumentacji medycznej

Jak uzyskać zwrot kosztów poniesionych na leczenia dziecka?

Środki zgromadzone na koncie imiennym mogą być wypłacone rodzicom lub opiekunom prawnym na pokrycie wydatków poniesionych w związku z leczeniem dziecka. Zwrot kosztów odbywa się po wypełnieniu formularza „Wniosek o zwrot kosztów z konta imiennego wraz z kartą drogową” (pobierz). Do wniosku należy dołączyć:

– ORYGINAŁY rachunków potwierdzających koszty poniesione na leczenie dziecka. Powinny być to faktury VAT wystawione na imię i nazwisko dziecka

– wypełnioną kartę drogową oraz kserokopie dokumentów z ośrodków medycznych potwierdzających konieczność transportu dziecka w określonych datach (np. pierwsza strona wypisu ze szpitala, wyniki z laboratorium diagnostycznego z datą badania)

Zasady refundacji wniosków

Złożone wnioski są refundowane do wysokości środków zgromadzonych na koncie imiennym dziecka. Poniesione koszty są zwracane na prywatne konto bankowe rodzica w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia złożenia poprawnie wypełnionych dokumentów. Faktury i rachunki za leczenie dziecka z roku poprzedniego rozlicza się do 31 marca następnego roku.

Zasady refundacji kosztów – PORADNIK (pdf)

Aplikacja dla opiekunów

Aplikacja dla rodziców przede wszystkim umożliwia wgląd w stan środków zgromadzonych na koncie imiennym dziecka. Historię wpłat i wypłat można sprawdzić po zalogowaniu do aplikacji:

TUTAJ