REGULAMIN

Regulamin kont imiennych

Zapoznaj się z zasadami Regulaminu kont imiennych w Fundacji ZOBACZ MNIE

 

REGULAMIN OBSŁUGI KONT IMIENNYCH
FUNDACJI ZOBACZ MNIE

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Regulamin zakładania, obsługi i zamykania kont imiennych prowadzonych przez Fundację ZOBACZ MNIE we Wrocławiu, zwany dalej Regulaminem, ustala zasady dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na kontach imiennych Podopiecznych Fundacji.
Regulamin ustala ponadto sposoby wykorzystania zgromadzonych środków, ich rozliczania oraz zamknięcia konta.

§2

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:
1. Fundacja – Fundacja ZOBACZ MNIE z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000795364,
2. Konto imienne – rachunek wewnętrzny założony w systemie informatycznym – aplikacji Fundacji, prowadzony na rzecz Podopiecznego w celu gromadzenia środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji oraz kosztów dodatkowych, związanych z procesem leczenia i rehabilitacji. Rachunek ten jest prowadzony w ramach ogólnego konta bankowego fundacji.
3. Podopieczny – osoba przewlekle i ciężko lub nieuleczalnie chora lub niepełnosprawna otoczona opieką Fundacji, dla której Fundacja prowadzi Konto imienne.
4. Opiekun Konta imiennego – opiekun prawny niepełnoletniego Podopiecznego, pełnoletni Podopieczny lub jego opiekun prawny.
5. Panel logowania – internetowy serwis dostępu do historii operacji i stanu Konta imiennego prowadzony poprzez stronę WWW https://opiekun.zobaczmnie.org/login.

§3

1. W ramach swojej działalności Fundacja ZOBACZ MNIE bezpłatnie zapewnia:
a. indywidualne Konto imienne prowadzone dla Podopiecznego,
b. rzetelną, profesjonalną księgowość i rachunkowość zebranych środków finansowych,
c. stały dostęp do historii operacji i stanu Konta imiennego przez Internet,
d. aktualizację danych finansowych maksymalnie do 7 dni roboczych od wpłaty darowizny,
e. spisanie, redakcję i publikację historii Podopiecznego na stronie internetowej i profilu FB Fundacji
f. wsparcie merytoryczne i marketingowe dla prowadzonych akcji na rzecz Podopiecznych
g. działania mające na celu poszukiwanie możliwości leczenia Podopiecznego zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Fundacja współpracuje jedynie z uniwersyteckimi, uznanymi i renomowanymi ośrodkami medycznymi.
2. W zakresie udostępnianych serwisów internetowych i narzędzi technicznych Fundacja nie ma wpływu na czasowy brak możliwości skorzystania, bądź brak dostępu do serwisów lub narzędzi, lub na nieterminowe aktualizacje, spowodowane problemami technicznymi (np. awaria dostawcy internetu, domeny, etc.). W takich sytuacjach dostęp zostanie przywrócony lub aktualizacja zostanie dokonana niezwłocznie po usunięciu awarii.

3. Działalność Fundacji w zakresie poszukiwania możliwości leczenia prowadzona jest z zachowaniem najwyższej staranności i dołożeniem wszelkich starań do osiągnięcia celu, jednak bez zapewnienia jakiejkolwiek gwarancji rezultatu w postaci znalezienia
odpowiedniego ośrodka, bądź metody leczenia ani gwarancji wyleczenia Podopiecznego.
4. Fundacja poszukuje informacji o najnowszych standardach i ośrodkach leczenia i wspiera Podopiecznych i ich opiekunów w kwestiach organizacyjnych, ale nie ma żadnego wpływu na ostateczny wybór Podopiecznego i jego opiekunów prawnych co do wyboru metody i miejsca leczenia i nie jest uprawniona ani zobowiązana do podejmowania żadnych decyzji faktycznych ani prawnych w zakresie leczenia. Taką decyzję podejmują wyłącznie Podopieczni, ich opiekunowie prawni oraz lekarze prowadzący Podopiecznego. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje i skutki dokonanego wyboru, zarówno materialne, jak i niematerialne.

§4

W zakresie stwierdzenia zgodności wykorzystania środków z celami, dla których ustanowiono Fundację zastosowanie mają: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 1984 nr 21 poz. 97 wraz z późniejszymi zmianami, tj. Dz. U. 2020.2167) oraz Statut Fundacji.

Rozdział II
OBSŁUGA KONT IMIENNYCH

§5

Zgodnie z obowiązującym prawem środki pieniężne zgromadzone na Kontach imiennych stanowią własność Fundacji i podlegają kontroli Zarządu.

§6

1. Fundacja ma obowiązek udostępnienia treści niniejszego Regulaminu każdej osobie zainteresowanej otwarciem Konta imiennego z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację Podopiecznego.
2. Konto imienne może zostać założone dla osoby przewlekle i ciężko lub nieuleczalnie chorej bądź niepełnosprawnej.
3. Co do zasady, za bieżące pozyskiwanie środków wpływających na Konto imienne odpowiada Opiekun Konta imiennego. Pomoc Fundacji w tym zakresie ograniczona jest  do pozyskiwania środków dla realizacji konkretnych projektów leczenia i rehabilitacji,
wybranych przez Podopiecznego i jego opiekunów prawnych przy udziale lekarzy prowadzących.
4. Gromadzenie środków pieniężnych na Koncie imiennym Podopiecznego może być prowadzone przez zbiórki publiczne wyłącznie we współpracy i w porozumieniu z Fundacją i po uzyskaniu akceptacji Fundacji odnośnie konkretnej zbiórki, na warunkach ustalonych w uzyskanej decyzji administracyjnej oraz zgodnie z Ustawą z 14.03.2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2020.1672 t.j.).
5. Fundacja na prośbę Opiekuna Konta imiennego wypożycza puszki i skarbony stacjonarne do prowadzenia akcji charytatywnych i zbiórek funduszy prowadzonych samodzielnie przez Opiekunów. Przeliczenie puszek odbywa się jedynie w siedzibie Fundacji. Przeliczenie jest dokonywane komisyjnie przez pracowników Fundacji oraz osoby przez nich upoważnione (np. Wolontariuszy) przy obecności przedstawiciela ze strony Podopiecznego. Po przeliczeniu komisja wystawia protokół i zebrane wskutek zbiórki środki finansowe wpłaca na Konto imienne Podopiecznego. Koszty takiej operacji bankowej leżą po stronie Podopiecznego (są odliczane od kwoty zgromadzonej na Koncie imiennym).
6. W celu gromadzenia środków finansowych na Koncie imiennym Fundacja udostępnia cztery rachunki w banku Santander Bank Polska w trzech walutach:
1 Rachunek w PLN 28 1090 2398 0000 0001 4358 4104
2. Rachunek w PLN 12 1090 2398 0000 0001 4307 1844
3. Rachunek walutowy w EURO PL92109023980000000143071859
4. Rachunek walutowy w USD PL49109023980000000146902387

§7

W celu utworzenia Konta imiennego należy złożyć:
1. Poprawnie wypełniony „Wniosek o otwarcie Konta imiennego oraz „Oświadczenie o zaakceptowaniu regulaminu”, „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Podopiecznego (w tym danych zwykłych i wrażliwych) („Oświadczenie RODO”) i podpisaną Informację o przetwarzaniu danych osobowych Podopiecznego i jego Opiekunów („Informacja RODO”), które dostępne są na stronie www.zobaczmnie.org  w zakładce „dla rodziców – jak założyć Konto imienne”.
2. Dokumentację medyczną potwierdzającą chorobę lub niepełnosprawność i przebieg dotychczasowego leczenia.

§8

1. Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 7 powyżej, jest niekompletny, bądź nie zawiera wymaganych załączników Fundacja wezwie osobę składającą wniosek do uzupełnienia wniosku lub dokumentacji w określonym terminie, nie dłuższym niż 30 dni. W przypadku nieuzasadnionego nieuzupełnienia braków Fundacja jest uprawniona do odmowy założenia Konta imiennego.
2. Fundacja może domagać się uzupełnienia informacji przedstawionych we wniosku, jeżeli przedstawione dokumenty i oświadczenia budzą wątpliwości, co do ich  prawdziwości bądź nie dają pełnego obrazu sytuacji zdrowotnej osoby, dla której Konto imienne ma być założone.
3. Fundacja odmawia utworzenia Konta imiennego, jeżeli zachodzi podejrzenie, że przedstawione przez osobę składającą wniosek dokumenty i oświadczenia bądź wyjaśnienia i okoliczności są nieprawdziwe.
4. Decyzje w sprawie założenia Konta imiennego bądź odmowy założenia Konta imiennego podejmuje Zarząd Fundacji.

§9

1. Wypłata środków z Konta imiennego może nastąpić z tytułu sfinansowania lub
dofinansowania:
a. Konsultacji medycznych, leczenia w ośrodkach na terenie Polski i poza jej granicami, rehabilitacji Podopiecznego i dojazdów z nimi związanych (zgodnie z kartą drogową),
b. Tłumaczenia dokumentacji medycznej,
c. Kosztów noclegów Podopiecznego i Opiekuna bądź Opiekunów Konta imiennego związanych z pobytem na terapii w ośrodkach medycznych poza miejscem zamieszkania,
d. W szczególnych sytuacjach ponoszenia części kosztów utrzymania wynikających z przebywania na terapii zagranicznej uniemożliwiającej utrzymywanie się Podopiecznego lub jego Opiekuna bądź Opiekunów Konta imiennego z pracy zarobkowej. Wysokość takiej zapomogi każdorazowo jest ustalana decyzją Zarządu Fundacji na podstawie wniosku Opiekuna Konta imiennego.
e. Kosztów związanych z organizacją wyjazdu na zagraniczne leczenie Podopiecznego, w tym związanych z zakupem biletów lotniczych w klasie ekonomicznej, wykupieniem ubezpieczenia zdrowotnego i pozyskaniem wizy. Co do zasady koszty te są refundowane w odniesieniu do Podopiecznego i jednego opiekuna prawnego.
f. Turnusów rehabilitacyjnych Podopiecznego z towarzyszeniem Opiekuna bądź Opiekunów Konta imiennego,
g. Zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
h. Udziału w warsztatach terapeutycznych i psychoterapii,
i. Wydatków związanych z usprawnieniem funkcjonowania Podopiecznego w jego otoczeniu, (np. koszty środków higienicznych, opatrunkowych, czy likwidacji barier w poruszaniu się w mieszkaniu itp.),
j. Inne koszty uzasadnione trudną sytuacją materialną bądź losową Podopiecznego. W tym dopuszcza się udzielenie przez Zarząd Fundacji jednorazowej zapomogi finansowej w każdym roku kalendarzowym na mocy Uchwały Zarządu. W szczególnie uzasadnionych sytuacją losową indywidualnych przypadkach, zapomoga finansowa może być udzielona i wypłacona więcej niż raz. Decyzja w zakresie przyznania jednorazowej bądź szczególnej zapomogi finansowej podlega wyłącznie Zarządowi Fundacji i do
momentu podjęcia uchwały w przedmiocie przyznania zapomogi Podopieczny ani Opiekun Konta imiennego nie ma roszczenia o jej wypłatę,
k. Finansowanie bądź dofinansowanie wszystkich innych kosztów niewymienionych w Regulaminie rozpatrywane jest każdorazowo przez
Zarząd Fundacji w odniesieniu do konkretnego przypadku i wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Zarządu Fundacji.
2. Na wniosek pełnoletniego Podopiecznego lub Opiekuna Konta imiennego możliwe jest przekazywanie środków finansowych z Konta imiennego Podopiecznego na konto ogólne Fundacji, na realizację jej celów statutowych.

§10

1. Finansowanie jest realizowane do wysokości środków zebranych na Koncie imiennym według stanu na dzień złożenia wniosku o wypłatę środków z Konta imiennego („Wniosek o finansowanie”) i wyłącznie w postaci przelewu bankowego.
2. Podopieczni mogą skorzystać ze środków zgromadzonych na Koncie imiennym na następujące sposoby:
a. Zwrot poniesionych wydatków (refundacja kosztów na podstawie Wniosku o finansowanie) przez przelew bankowy na wskazane konto bankowe Podopiecznego lub Opiekuna Konta imiennego,
b. Zapłata na konto bankowe kontrahenta – w formie bezgotówkowej – przelew bezpośrednio do sprzedającego – wystawcy faktury, na konto bankowe wskazane w dokumencie na podstawie uprzedniej dyspozycji – polecenia przelewu wydanego przez Opiekuna Konta imiennego co najmniej w formie e-mailowej. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach dopuszcza się przelew na podstawie faktury proformy.
c. Przelew bankowy przedpłaty na podstawie przedstawionego przez kontrahenta kosztorysu z następczym rozliczeniem po zakończeniu procesu leczenia lub jego etapu na podstawie uprzedniej dyspozycji – polecenia przelewu wydanego przez Opiekuna Konta imiennego co najmniej w formie e-mailowej – w uzasadnionych, indywidualnych przypadkach i sytuacjach wyjątkowych, np. podczas leczenia zagranicznego.
d. Szczegóły postępowania w zależności od danego przypadku ustalane są każdorazowo indywidualnie przez pracowników Fundacji z uwzględnieniem potrzeb Podopiecznego i specyfiki indywidualnej sytuacji oraz procesu leczenia.
3. Zakup waluty niezbędnej do dokonywanie płatności za koszty leczenia poza granicami Polski Fundacja realizuje wyłącznie w kantorze bankowym Santander Bank Polska gdzie posiada rachunki.
4. Koszty transakcji walutowych leżą po stronie Podopiecznego (są odliczane od kwoty zgromadzonej na koncie imiennym).

§11

1. Wypłata środków z Konta imiennego dokonywana jest po uprzednim złożeniu w Fundacji oryginałów rachunków imiennych, faktur VAT / imiennych, paragonów fiskalnych przy kwotach do PLN 200,00 i innych dowodów wydatkowania środków poniesionych na bądź w związku z leczeniem Podopiecznego, a także biletów za przejazdy komunikacji zbiorowej (PKP, PKS, inne), w uzasadnionych sytuacjach
rachunków za przejazd taksówką, kart drogowych w związku z odbywanym leczeniem, wraz z wypełnionym Wnioskiem o finansowanie.
2. Fundacja akceptuje faktury i inne dokumenty finansowe wystawione imiennie na Podopiecznego. Wydatki wykazane w fakturach i innych dokumentach finansowych należy rozliczyć w ciągu 12 miesięcy od daty wystawienia owych dokumentów.
3. Jeżeli Wniosek o finansowanie jest niekompletny, bądź nie zawiera wymaganych załączników Fundacja wezwie osobę składającą wniosek do uzupełnienia wniosku lub dokumentacji w określonym terminie, nie dłuższym niż 30 dni. Za wyjątkiem sytuacji szczególnych (np. w których życie bądź zdrowie Podopiecznego wymaga szybkiego działania), do czasu uzupełnienia Wniosku o finansowanie wypłata środków z Konta imiennego nie będzie realizowana.
4. Zwrot poniesionych kosztów za przewóz Podopiecznego z miejsca zamieszkania do ośrodka medycznego, w którym wykonywane są badania, prowadzone jest leczenie lub rehabilitacja odbywa się po uprzednim wypełnieniu karty drogowej oraz przedstawieniu dokumentacji potwierdzającej przejazd (wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie, wynik badania itp.).
5. Jako podstawę do rozliczenia kosztów przejazdu Fundacja przyjmuje koszt 1 kilometra równy 50% stawki określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 2002.27.271 z późn. zm.). Stawka obowiązująca w fundacji wynosi PLN 0,41 za kilometr. W przypadku zmiany stawki ustawowej, stawka stanowiąca podstawę do zwrotu kosztów ulegnie zmianie bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu. Zwrot poniesionych kosztów na podstawie karty drogowej obliczany jest następująco: liczba przejechanych kilometrów x koszt 1 km.
6. Płatności będą realizowane w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego i prawidłowego Wniosku o finansowanie wraz z dokumentacją. Realizacja przelewu bankowego dokonywana na rachunek bankowy innego podmiotu, niż Podopieczny lub Opiekun Konta imiennego wymaga każdorazowo uprzedniej dyspozycji – polecenia przelewu wydanej przez Opiekuna Konta imiennego co najmniej w formie e-mailowej.
7. Fundacja może odmówić wypłaty środków z Konta imiennego, jeśli przedstawione faktury VAT, rachunki, karty drogowe, inne przedłożone dowody budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich merytorycznej rzetelności i celowości ponoszonych kosztów lub nie odpowiadają pod względem formalnym wymogom określonym w niniejszym Regulaminie oraz ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr152, poz. 1223 ze zmianami). Fundacja zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentów i zasadności poniesionych kosztów przez niezależnego eksperta.
8. W przypadku nieuzupełnienia Wniosku o finansowanie pomimo wezwania oraz w przypadku, gdy zostanie złożony Wniosek o finansowanie, a na Koncie imiennym brak jest środków finansowych, po upływie 18 miesięcy od daty jego złożenia Wniosek o finansowanie zostaje unieważniony.

§12

1. Oceny prawidłowego wykorzystania środków finansowych dokonuje Zarząd Fundacji na podstawie przedstawionych dokumentów finansowych.
2. Fundacja nie udostępnia Podopiecznym ani Opiekunom Kont Imiennych danych darczyńców.

Rozdział III
ZAMYKANIE KONT IMIENNYCH

§13

1. Zamknięcie Konta imiennego następuje w przypadku zaistnienia jednej z poniższych
przesłanek:
a. w przypadku zakończenia leczenia Podopiecznego
b. jeżeli w ciągu jednego roku na Koncie imiennym nie odnotowano żadnej operacji
c. na skutek śmierci Podopiecznego
d. w przypadku cofnięcia zgody wyrażonej w „Oświadczeniu RODO”, o którym mowa w § 7 Pkt. 1 powyżej lub niewyrażenia zgody na brzmienie Regulaminu
e. na pisemny wniosek Opiekuna Konta imiennego.
2. O zamknięciu Konta imiennego Fundacja poinformuje Opiekuna Konta imiennego przed jego zamknięciem. W terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania powiadomienia o zamiarze zamknięcia Konta imiennego ma on możliwość wykorzystania zgromadzonych na subkoncie środków zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.
3. Niewykorzystane środki finansowe pozostające na Koncie imiennym w dniu jego zamknięcia zgodnie z podjętą przez Zarząd uchwałą zostają przekazane w całości na konto ogólne Fundacji do wykorzystania zgodnie z jej celami statutowymi.

§ 14

1. Opiekun Konta imiennego może rozliczyć wydatki związane z leczeniem Podopiecznego do 6 miesięcy od daty jego śmierci.
2. Wszystkie dokumenty finansowe muszą poświadczać wydatki sprzed daty śmierci Podopiecznego.

§15

1. Niewykorzystane środki finansowe pozostające na Koncie imiennym w dniu jego zamknięcia podlegają przeksięgowaniu na konto ogólne Fundacji i wykorzystaniu zgodnie z celami statutowymi Fundacji.
2. Wszelkie koszty związane z zarządzaniem i obsługą Kont imiennych pokrywane są ze środków własnych Fundacji.
3. Fundacja nie pobiera opłat ani prowizji za prowadzenie Kont Imiennych ani innych czynności związanych z obsługą Podopiecznych.

Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16

Fundacja informuje użytkowników Kont imiennych o zmianach Regulaminu, poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Fundacji: www.zobaczmnie.org

§17

1. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie, a wszelkie spory związane z interpretacją i wykonaniem, zawartych w Regulaminie zapisów będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo i rzeczowo polskie sądy powszechne.
2. Informacje o Podopiecznym, Opiekunie Konta imiennego, Koncie imiennym, w tym dane osobowe i finansowe są zabezpieczone i traktowane przez Fundację jako poufne. Nie są one udostępniane osobom nieupoważnionym.
3. W sytuacji, gdy przedłożone dokumenty do założenia Konta imiennego lub Wniosku o finansowanie będą wskazywały na naruszenie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na próby wyłudzenia środków finansowych, Fundacja zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu do właściwych instytucji/organów prawa.
4. Wszelkie uwagi, informacje, odwołania, zarzuty związane z realizacją obsługi Konta imiennego należy kierować do Fundacji ZOBACZ MNIE pisemnie na adres siedziby Fundacji lub drogą mailową na adres: fundacja@zobaczmnie.org. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Fundację zgłoszenia.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 21.05.2021r. w stosunku do wszystkich czynnych Kont imiennych oraz Kont imiennych zakładanych dla nowych Podopiecznych. W przypadku niewyrażenia przez Opiekuna Konta imiennego zgody na wprowadzone
zmiany Regulaminu zobowiązany jest on poinformować o braku zgody Fundację w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia Regulaminu na stronie internetowej Fundacji. W takiej sytuacji Konto imienne ulega zamknięciu po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez Fundację informacji o braku zgody.